Verkeer in Mortsel – het wijkcirculatieplan.

In december 2015 organiseerde de stad Mortsel 4 participatiemomenten in het kader van de opmaak van wijkcirculatieplannen. Het doel was om de problemen die de Mortselaars ervaren in hun wijk, te inventariseren. Tijdens deze avonden konden de bewoners op kaarten aanduiden waar de problemen zich voordoen.
Samen met de begeleiders van de stad het studiebureau werden deze problemen ingedeeld volgens:

 • Snelheid
 • Hoeveelheid / soort verkeer
 • Oversteekbaarheid
 • Onveiligheidsgevoel (fiets, auto, te voet)
 • Bereikbaarheid (omrijden, aantal toegangen tot de wijk, file, geparkeerde wagens die de doorstroming belemmeren)
 • Overige (staat van de weg / fietspad / groenaanleg)
 • Algemene bevindingen

In totaal werden 252 problemen geregistreerd. Ongeveer 24 % van deze problemen heeft te maken met een onveiligheidsgevoel, vooral in straten waar het fietsverkeer gemengd is en op kruispunten waar de inrichting of de voorrangsregeling onduidelijk is. Dit gevoel geldt zowel voor fietsers als automobilisten.

Ongeveer 20 % van de problemen heeft betrekkingen op de oversteekbaarheid. Deze komen voor op drukke assen en in een aantal gevallen zelfs op plaatsen waar er al oversteekvoorzieningen zijn. Daarnaast zijn er een aantal ontbrekende verbindingen tussen wijken door de aanwezigheid van spoorlijnen en groenbermen. Zowel voetgangers als fietsers ervaren deze problemen, zij het niet altijd op dezelfde plek.

Snelheidsproblemen (16%) worden overal ervaren, ook in straten waar je dit op het eerste zicht niet zou verwachten. In vele van deze straten is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/u of lager. Op de verkeersassen doet deze problematiek zich voor op momenten dat er weinig verkeer is.

Problemen op het vlak van bereikbaarheid (14%) stellen zich nagenoeg allemaal in straten waar men een omweg moet maken als gevolg van éénrichtingsverkeer of aan verkeersassen waar men niet mag of moeilijk linksaf kan slaan.

De categorie overige (13%) handelt over straten, fietspaden en trottoirs die al dan niet plaatselijk in slechte staat zijn.

Problemen qua hoeveelheid en aard van het verkeer (12%) situeren zich voornamelijk op de verkeersassen en op de fietsostrade. Daarnaast zijn er een aantal specifieke straten waar men vindt dat er teveel verkeer is in verhouding tot de functie van de straat. Een opvallende vaststelling is dat er weinig problemen met betrekking tot vrachtverkeer worden gesignaleerd.

Nieuwe participatieavonden

Als volgende stap worden uit deze lange lijst en op basis van objectieve gegevens (tellingen, snelheidsmetingen, herkomst-bestemmings-onderzoek) de kernproblemen geselecteerd. Het studiebureau wil dit opnieuw samen met jullie bekijken.

De volgende overlegmomenten vinden plaats op:

 • 08/03: zone 1
 • 10/03: zone 2
 • 14/03: zone 3
 • 16/03: zone 4
  telkens om 20.00 uur, in de raadzaal van het stadhuis.
  Iedereen is welkom, ook al kon je er op de eerste avond in december niet bijzijn! We vragen je wel om op voorhand in te schrijven via mobiliteit@mortsel.be of tel. 03 444 18 14.

Bron: mortsel.be