belastingen

Hulp nodig bij het invullen van de belastingaangifte?

De experten van de FOD Financiën helpen je graag verder. Hierbij een overzicht van sessies, georganiseerd in provincie Antwerpen. Opgelet, in Mortsel zelf organiseert de FOD Financiën geen sessie.

***

Een overzicht van sessies, georganiseerd door de FOD Financiën in provincie Antwerpen, vind je via deze link.

Opgelet, in Mortsel zelf organiseert de FOD Financiën geen sessie.

Vergeet niet (verplicht):
1) je identiteitskaart;
2) kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee én een volmacht.

Meer info? Alles over de aangifte: www.fin.belgium.be > Particulieren > Aangifte 2018

stadsterras

Het stadsterras wordt het sluitstuk van parkgebied Oude-God

Onze droom voor parkgebied Oude-God wordt steeds meer realiteit. De ronduit prachtige Parkschool is geopend als nieuwe thuis voor drie Mortselse scholen. De Rode Kubus en de scoutslokalen staan er én trekken de aandacht van architectuurliefhebbers. Het grote parkgebied is in opbouw en toveren we om tot een rustige, groene long in het centrum van onze stad. Nog één project staat er daar op onze agenda: de aanleg van het project ‘Stadsterras’: een kwaliteitsvol gemengd project met voornamelijk wonen, maar ook ruimte voor handel, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Dat project kwam een stap dichterbij op de gemeenteraad van 22 mei 2018. Die besloot de opdracht tot de ontwikkeling van het Stadsterras Oude-God te gunnen aan DMI Vastgoed NV. Zij kwamen als laureaat uit de bus van 4 teams die een project voor dit gebied uittekenden.

stadsterras 1 stadsterras 2 stadsterras 3 stadsterras 4

Het stadsterras in woorden

Het projectgebied Oude-God omvat het binnengebied gelegen tussen de Mechelsesteenweg, Lusthovenlaan, Edmond Thieffrylaan en Edegemsestraat. Het ‘Stadsterras’ moet de verbinding vormen tussen enerzijds het stedelijke centrum van Stadsplein, Statielei en Gemeenteplein en anderzijds het park Oude-God, de groene tuin van Mortsel. Net zoals een terras de verbinding maakt tussen een woning en de tuin.

Met het Stadsterras willen we een woon-, werk-, leer- en leefomgeving maken die een echte meerwaarde is van onze stad.  Zo is er ruimte voor wonen én sociaal wonen. Er wordt een volledig nieuwe school gebouwd voor het volwassenenonderwijs LBC-NVK, dat dringend nood had aan nieuwe infrastructuur. Er komen commerciële ruimtes, die het aanbod en de aantrekkingskracht van ons commercieel centrum moeten versterken. Bezoekers en bewoners zullen hun wagen parkeren in een grote ondergrondse parking. In deze ondergrondse zone komen ook enkele park-en-ride plaatsen voor ouders die hun kinderen ophalen van de Parkschool. En centraal in dit alles staat een groen, verkeersluw plein waarrond het project gerealiseerd wordt.

Belangrijk voor onze stad is ook dat de vroegere Sint-Lutgardisschool in zijn geheel bewaard blijft. Dat de gevel bewaard moest worden, werd al eerder beslist. Als getuige van het bombardement van 5 april 1943, was de herinneringswaarde van de gevel té groot om te laten verdwijnen. Maar dit goedgekeurde project gaat zelfs nog verder. Het volledige schoolgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot een plek om te wonen en tot commerciële ruimte, met een binnentuin die de mooie lindebomen bewaard. Zo bouwen we voor de toekomst én respecteren we ons verleden.

Het Stadsterras in cijfers

De herontwikkeling van stadsterras Oude God voorziet in een 130-tal woongelegenheden – waarvan 17 sociale woningen -, commerciële ruimtes, een nieuw schoolgebouw, ongeveer 250 ondergrondse parkeerplaatsen en 600 fietsenstallingen. Dat allemaal verspreid rond ruim 1,2 ha publieke ruimte.

De planning

De gemeenteraad gunde de opdracht aan DMI Vastgoed op 22 mei 2018. Maar uiteraard wil dat niet zeggen dat we morgen de eerste spadesteek kunnen doen. Na de gunning moeten we eerst de periode van ‘stand still’ respecteren. Dat is de wettelijke termijn van 15 dagen die de consortia die het niet haalden krijgen om deze beslissing eventueel aan te vechten. Gebeurt dat niet, dan kunnen we de overeenkomst met DMI officieel vastleggen. Daarna zal de omgevingsvergunning worden voorbereid en aangevraagd.

En die eerste spadesteek? Die hopen we in 2019 in de grond te kunnen zetten. Als alles volgens planning verloopt, is het volledige project gerealiseerd in 2023.

Het team

Projectontwikkeling: DMI Vastgoed
Architectuur: META architectuurbureau – MikeViktorViktor Architects
Kunstintegratie: Dirk Braeckman
Landschapsarchitectuur ontwerp: Landinzicht Landschapsarchitecten
Landschapsoarchitectuur uitvoering: Quadrant
Algemene bouwwerken: Democo

vakantie

Start inschrijvingen Grabbelpas-, Swap- en Swap XL activiteiten zomervakantie 2018

Wanneer?
Vanaf maandag 4 juni 2018
Waar?
Stadsonthaal – Stadsplein 2
Stadsplein 2
2640 Mortsel
Organisatie
Lokaal bestuur Mortsel
Prijs
€ Variabel per activiteit
Contact
onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be
agfa

Expo omarmt 150 jaar Lieven Gevaert

Mortsel – Met een uitgebreide expo wordt in Mortsel de 150ste verjaardag van de stichter van Agfa-Gevaert, Lieven Gevaert, gevierd. Morgen opent die tentoonstelling de deuren in de Statielei 98.

Het jubileum mocht dus natuurlijk niet zonder slag of stoot passeren. Een lezing en een bloemenhulde aan het monument passeerden inmiddels al. Morgen opent vervolgens de tentoonstelling over het leven en de verwezenlijkingen van Lieven Gevaert. Hiervoor werkte de stad nauw samen met de heemkundige kring, het Fotomuseum, het ADVN en Streekvereniging Zuidrand. Op de koop toe is trouwens ook de publicatie Ik werk(te) bij Gevaert inmiddels beschikbaar, een initiatief van de Streekvereniging Zuidrand die de invloed van Gevaert op de regio uiteenzet.

De expo is gratis toegankelijk vanaf woensdag 30 mei tot 23 juni: elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18u in de Statielei 89.

http://www.toerismezuidrand.be/nl/150-jaar-lieven-gevaert

thuiszorg

Verzorgende

Een nieuwe vacature staat online!

Lokaal bestuur Mortsel werft voor tewerkstelling in de thuiszorg op grondgebied Mortsel en Borsbeek aan:

Verzorgende (C1-C2)

* lees via deze link het functie- en competentieprofiel
* arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – halftijdse tewerkstelling (50%);
* uiterlijk 31 mei 2018 solliciteren;
* geen diplomavereisten;
* stel je kandidatuur via deze link.

privacy

Juridische informatie en privacy – Lokaal bestuur Mortsel, Stadsplein 1 – 2640 Mortsel / ondernemingsnummer BE0207536646

Lokaal bestuur Mortsel, Stadsplein 1 – 2640 Mortsel / ondernemingsnummer BE0207536646
Meer privacy met GDPR. Lokaal bestuur Mortsel is er klaar voor!

***

Lokaal bestuur Mortsel biedt je deze website (www.mortsel.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder “informatie” verstaan we alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

Lokaal bestuur Mortsel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1, 2640 Mortsel.

We hebben veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat we de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kunnen garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het stadsbestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal – in bijzonder het gebruik van stadslogo of OCMW-logo – is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het stadsbestuur van Mortsel of aan de organisaties die lokaal bestuur Mortsel hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Stadsplein 1, 2640 Mortsel. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het stadsbestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Stad Mortsel controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het stadsbestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Stad Mortsel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van stad Mortsel verwijst.

Indien je hyperlinks van op jouw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van Mortsel: communicatie@mortsel.be

4. Privacy

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of indien we een software-contract hebben via een bepaalde derde partij voor het behandelen van bepaalde verzoeken.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en we sluiten een verwerkersovereenkomst af met deze partijen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking en cookies

Wij maken geen gebruik van tracking. Deze website maakt wel gebruik van volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.
 • Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
 • Performantie-cookies: We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.
 • Beheer van cookies: Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/  Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Foto’s (portretrecht)

Tijdens publieke evenementen worden overzichtsfoto’s gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je foto. Hiervoor neem je best contact op via de bovenstaande contactgegevens.

Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere sociale media. Bij het akkoord verklaren van deze privacy clausule verklaar je eveneens akkoord met het nemen en publiceren van dergelijke foto’s.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar onthaal@mortsel.be of per brief naar lokaal bestuur Mortsel, Stadsplein 1, 2640 Mortsel.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be of op het adres van de Commissie voor de berscherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wijziging privacyverklaring

Lokaal bestuur Mortsel kan deze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018.

vlaanderenerfgoed

Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

Openbaar onderzoek

Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

 • Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen;
 • Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018;
 • Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29;
 • Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur. Hou er rekening mee dat de kantoren gesloten zijn op 11 juli. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan het dossier ingekeken worden na telefonische afspraak op 03 224 62 10;
 • Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Bijlagen

1) AFFICHE
2) FLYER

ondernemersavond

Ondernemersavond met netwerkmoment

24 mei 2018 van 18:15 tot 23:00

Lokaal bestuur Mortsel organiseert i.s.m. UNIZO op donderdag 24 mei 2018 een ondernemersavond.

Waarom?
In de eerste plaats omdat ondernemers zeer belangrijk zijn voor onze stad. We waarderen hun dagelijkse inzet en meerwaarde. Bovendien is het zinvol om elkaar beter te leren kennen en op regelmatige tijdstippen samen te zijn en ervaringen of kennis te delen. We mikken met deze avond niet enkel op het stadscentrum en de traditionele detailhandel en horeca. Ook andere ondernemers zoals bv. ambulante handelaars, de vele KMO’s en de dienstensector zijn van harte welkom!

Wat?
We koppelen het nuttige aan het aangename. Tijdens het inhoudelijk gedeelte staat het thema ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen‘ centraal. Niemand minder dan Peter Wollaert is onze centrale gastspreker. Netwerken doen we wat later op de avond met een hapje en een glaasje erbij. Het volledige programma vind je via deze link.

Waar en wanneer?
Donderdag 24 mei 2018 in de Dieseghemhoeve (hooizolder), Wouter Volcaertstraat 44 – 2640 Mortsel. Aanvang 19.00 uur, ontvangst vanaf 18.15 uur.

Interesse?
Heb je het programma nog niet gelezen? Lees dan via deze link de digitale versie van de uitnodiging. Schrijf je uiterlijk 15 mei 2018 in via deze link.

Wanneer?
Donderdag 24 mei 2018. Aanvang 19.00 uur, ontvangst vanaf 18.15 uur. Einde voorzien omstreeks 23.00 uur.
Waar?
Dieseghemhoeve (hooizolder), Wouter Volcaertstraat 44 – 2640 Mortsel.
2640 Mortsel
Organisatie
Lokaal bestuur Mortsel
Prijs
€ Gratis voor (enkel) ondernemers van de stad Mortsel. Inschrijven verplicht.
Tickets
www.mortsel.be/ondernemersavond
sportenspel

Sport en spel Mortsel op een creatieve manier!

21 februari 2018 om 00:00 – 23 mei 2018 om 00:00

Kom 10 weken lang sporten op een originele manier! Ben je tussen 12-15 of 16-19 jaar oud? Houd dan zeker je agenda op woensdagnamiddag vrij de komende 10 weken want met Sport en spel Mortsel beleef je sport op een andere manier!

Via spellen leer je stilaan verschillende sporten kennen en krijg je technieken onder de knie op een creatieve manier. De 3 grote peilers zijn plezier, interactie en samenwerken. Instructeur Tim is leerkracht Lichamelijke Opvoeding in opleiding aan ap Hogeschool Antwerpen en zijn grote doel is om jongeren op een leuke manier kennis te laten maken met verschillende sporten.

Er is ook een gratis introductiesessie voorzien op 21 februari (inschrijven verplicht).
Ga naar www.sportmortsel.be voor meer informatie.

Hopelijk tot binnenkort!
Sportieve groeten,
Tim

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer?
Van 21 februari 2018 tot 23 mei 2018 (wo van 13:00 tot 16:00,
Waar?
Sportzaal GTI Mortsel
Dieseghemlei 60
2640 Mortsel
Organisatie
Sport en spel Mortsel
Prijs
€ 4.0

Werken

De Kaphaanlei krijgt een nieuw wegdek

De aannemer zal starten met kleine herstellingen aan de goten en boordstenen. Niet overal, maar op bepaalde plaatsen waar deze te laag zitten of in slechte toestand zijn. Deze werken starten op 7 mei.

Kaphaanlei – nieuw wegdek

1. Kleine herstellingswerken

De aannemer zal starten met kleine herstellingen aan de goten en boordstenen. Niet overal, maar op bepaalde plaatsen waar deze te laag zitten of in slechte toestand zijn. Deze werken starten op 7 mei.

2. Aanpassingen rond pleintje

Aanvullend zullen er enkele aanpassingen gebeuren rond het pleintje ‘De Valk’. Hier zullen versmallingen aangebracht worden aan de rijbaan die zullen helpen om de rijsnelheid in deze zone 30 omlaag te brengen. De passage voor voetgangers zal zo veiliger kunnen verlopen. De oude bushalte aan het pleintje verdwijnt en het plein zal worden uitgebreid met meer groen. Deze werken starten in de week van 14 mei en duren ongeveer 10 dagen.

3. Nieuwe asfaltlaag – 22 mei tot en met 29 mei

Daarna wordt heel de straat afgesloten om de huidige asfaltlaag te verwijderen en dan een nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Deze asfalteringswerken nemen een week in beslag en staan gepland van 22 tot en met 29 mei.

Er wordt een omleiding voorzien via de Lange Kroonstraat in Boechout. Bewoners van De Valk en Ganzennest kunnen de wijk nog wel verlaten via de Veldbloemstraat en de Nieuwelei.

WAAR WORDT ER NOG GEWERKT IN MORTSEL?

Doolhoflaan – Walter Pompelaan – Cornelis De Herdtstraat – Abelenstraat – Singel – Sint-Hathebrandstraat – Hof van Riethlaan

 • Wat? Kabel- en sleufwerken
 • Wanneer: 27 april tot en met 16 mei 2018
 • Hier volgt meer informatie

Grotenhof

 • aanpassing plantvakken bomen
 • Vanaf 19 maart, werken duren max 4 weken
 • Hinder: straat afgesloten ter hoogte van Krijgsbaan, parkeerverbod in Fortstraat

Hendrik Kuijpersstraat

 • Wat? een volledig nieuwe straat, inclusief fietspad. Na de werken wordt de straat enkelrichtingsverkeer.
 • Wanneer? De werken zijn midden oktober gestart
 • Hinder? De straat is afgesloten voor doorgaand verkeer

Minervawijk

 • Wat? Heraanleg Minervawijk om de wateroverlast in de wijk aan te pakken
 • Wanneer? start: 16 augustus 2017.
 • Hinder? Om de hinder te beperken, wordt in verschillende fases gewerkt en schuift de werf telkens op. Er wordt een omleiding voorzien.