Diftar huisvuilophaling

Invoering 1 mei 2021 – Lees de FAQ.

Mortsel voert huisvuilophaling met diftar in

Vanaf 1 mei 2021 zal in stad Mortsel het huisvuil ingezameld worden via grijze containers, in plaats van via huisvuilzakken. De ophaling zal verlopen volgens het diftarprincipe. Tot die beslissing kwam de Mortselse gemeenteraad op 29 september.

Vanaf 1 mei 2021 zal de huisvuilophaling in Mortsel anders georganiseerd worden. De ophaling en verwerking van het huisvuil aan de inwoners zal worden aangerekend per effectief aangeboden kilogram afval. Dit wordt ook wel DIFTAR of werken met geDIFferentieerde TARieven genoemd en komt er op neer dat de vervuiler betaalt voor elke kilogram huisvuil die hij/zij aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt iedereen bekender in de oren. Zo wil Mortsel het correct sorteren van afval verder stimuleren.

De inzameling van huisvuil zal  – net als die van GFT, PMD en oud papier en karton  – verlopen in opdracht van de intercommunale IGEAN milieu en veiligheid. Inwoners verzamelen hun huisvuil in grijze containers met chip, die per adres geregistreerd staan.

Dit systeem is al enkele jaren in voegen in buurgemeenten zoals Edegem en Hove en zorgde daar voor een sterke daling van de hoeveelheden ingezameld huisvuil. Dit betekent minder huisvuil verbranden en dus minder vervuiling en minder uitstoot van CO2.

Opgelet: in verband met de inhoud van de containers geven we alvast nog het volgende mee. Een container van bv. 40 liter betekent niet dat je 40 kg. aan afval aanbiedt en betaalt.

Extra informatie

De ingezamelde hoeveelheden huisvuil in Mortsel behoren tot de hoogste van de gehele IGEAN regio en liggen 35% hoger dan het gemiddelde in de regio. We voldoen nog net aan de bindende doelstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2017-2022 (OVAM), maar bij ongewijzigd beleid verwachten we dat dit de komende jaren niet meer zal lukken. Wanneer we de verkoopprijs van de huidige bruine huisvuilzakken vergelijken met andere verkoopprijzen in onze regio, behoort onze huidige verkoopprijs in realiteit tot de laagste in de regio, namelijk 33% lager dan het gemiddelde. Deze lage verkoopprijs dekt de kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil niet, waardoor er jaarlijks meer dan 240.000,00 euro uit de algemene middelen moet worden bijgelegd. Dit is in strijd met het Materialendecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Dat stelt immers dat de gemeentebesturen de reële kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil rechtstreeks aan de vervuiler moeten aanrekenen. Daarom besloot lokaal bestuur Mortsel om het huidige beleid te wijzigen en diftar in te voeren.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen. Door de invoering van diftar willen IGEAN en lokaal bestuur Mortsel niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval op een correcte manier doorrekenen. Hoeveel je betaalt, heb je dus grotendeels zelf in de hand. Het is dus in jouw voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken.

De ophaling van huisvuil door middel van containers heeft ook andere voordelen zoals geen vraat door dieren en vogels, goed afsluitbaar, geen plastieken huisvuilzakken meer die worden verbrand en de containers zijn toewijsbaar aan een eigenaar bij bijvoorbeeld foutief aanbieden.

Bij invoering van diftar zal er, net als bij de andere gemeenten binnen de IGEAN-regio, overgeschakeld worden naar een tweewekelijkse huis-aan-huis inzameling van huisvuil. Om dit haalbaar te maken voeren we een flankerende maatregelen in.

In tegenstelling tot Hove en Edegem blijft de inzameling van gft op wekelijkse basis gebeuren zodat geurhinder van voedselafval weinig of geen problemen zou mogen geven. Volgens de aangepaste sorteerregels voor gft mogen nu ook gekookte voedingsresten, zoals van vlees en vis (met uitzondering van mosselschelpen), worden meegegeven met deze fractie. Wat we ook doen, is de sorteerregels voor PMD aanpassen vanaf 1 maart 2021. De sorteerregels voor de blauwe pmd-zak worden dan uitgebreid naar alle plastic verpakkingen, waardoor het volume van het huisvuil verder zal dalen en de meeste gezinnen met één of twee 40 liter minicontainers zullen toekomen.

De prijsstructuur wordt anders berekend dan met huisvuilzakken, waar je één keer de rol van de huisvuilzakken betaalt. Bij diftar betaal je een gebruiksrecht, een ledigingskost en een verbruik per kilo. Dat wil echter niet noodzakelijk zeggen dat je veel meer betaalt dan vandaag de dag. Wel is het zo dat je goed zal moeten sorteren, om niet te veel te betalen. Dat is ook de filosofie achter het diftar-principe. Momenteel bevat een restafvalzak immers veel producten die ofwel nu reeds bij papier en karton, GFT of PMD thuishoren, ofwel vanaf 1 maart 2021 in de PMD+ zak zullen mogen waar vanaf dan alle verpakkingsmateriaal in plastiek in mag.

Igean berekent dat de hoeveelheid huisvuil voor Mortsel zo zou kunnen dalen van 133 kg/inwoner naar 90 kg/inwoner.

Betwistingen over de aangeboden fracties zullen, net zoals bij het containerpark, door Igean zelf worden afgehandeld.

Nog vragen? Download hier de overzichtelijke FAQ.