Diftar huisvuilophaling

Invoering 1 mei 2021 – Lees de FAQ.

Mortsel voert huisvuilophaling met diftar in

Vanaf 1 mei 2021 zal in stad Mortsel het huisvuil ingezameld worden via grijze containers, in plaats van via huisvuilzakken. De ophaling zal verlopen volgens het diftarprincipe. Tot die beslissing kwam de Mortselse gemeenteraad op 29 september.

Vanaf 1 mei 2021 zal de huisvuilophaling in Mortsel anders georganiseerd worden. De ophaling en verwerking van het huisvuil aan de inwoners zal worden aangerekend per effectief aangeboden kilogram afval. Dit wordt ook wel DIFTAR of werken met geDIFferentieerde TARieven genoemd en komt er op neer dat de vervuiler betaalt voor elke kilogram huisvuil die hij/zij aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt iedereen bekender in de oren. Zo wil Mortsel het correct sorteren van afval verder stimuleren.

De inzameling van huisvuil zal  – net als die van GFT, PMD en oud papier en karton  – verlopen in opdracht van de intercommunale IGEAN milieu en veiligheid. Inwoners verzamelen hun huisvuil in grijze containers met chip, die per adres geregistreerd staan.

Dit systeem is al enkele jaren in voegen in buurgemeenten zoals Edegem en Hove en zorgde daar voor een sterke daling van de hoeveelheden ingezameld huisvuil. Dit betekent minder huisvuil verbranden en dus minder vervuiling en minder uitstoot van CO2.

Opgelet: in verband met de inhoud van de containers geven we alvast nog het volgende mee. Een container van bv. 40 liter betekent niet dat je 40 kg. aan afval aanbiedt en betaalt.

Extra informatie

De ingezamelde hoeveelheden huisvuil in Mortsel behoren tot de hoogste van de gehele IGEAN regio en liggen 35% hoger dan het gemiddelde in de regio. We voldoen nog net aan de bindende doelstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2017-2022 (OVAM), maar bij ongewijzigd beleid verwachten we dat dit de komende jaren niet meer zal lukken. Wanneer we de verkoopprijs van de huidige bruine huisvuilzakken vergelijken met andere verkoopprijzen in onze regio, behoort onze huidige verkoopprijs in realiteit tot de laagste in de regio, namelijk 33% lager dan het gemiddelde. Deze lage verkoopprijs dekt de kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil niet, waardoor er jaarlijks meer dan 240.000,00 euro uit de algemene middelen moet worden bijgelegd. Dit is in strijd met het Materialendecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Dat stelt immers dat de gemeentebesturen de reële kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil rechtstreeks aan de vervuiler moeten aanrekenen. Daarom besloot lokaal bestuur Mortsel om het huidige beleid te wijzigen en diftar in te voeren.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen. Door de invoering van diftar willen IGEAN en lokaal bestuur Mortsel niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval op een correcte manier doorrekenen. Hoeveel je betaalt, heb je dus grotendeels zelf in de hand. Het is dus in jouw voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken.

De ophaling van huisvuil door middel van containers heeft ook andere voordelen zoals geen vraat door dieren en vogels, goed afsluitbaar, geen plastieken huisvuilzakken meer die worden verbrand en de containers zijn toewijsbaar aan een eigenaar bij bijvoorbeeld foutief aanbieden.

Bij invoering van diftar zal er, net als bij de andere gemeenten binnen de IGEAN-regio, overgeschakeld worden naar een tweewekelijkse huis-aan-huis inzameling van huisvuil. Om dit haalbaar te maken voeren we een flankerende maatregelen in.

In tegenstelling tot Hove en Edegem blijft de inzameling van gft op wekelijkse basis gebeuren zodat geurhinder van voedselafval weinig of geen problemen zou mogen geven. Volgens de aangepaste sorteerregels voor gft mogen nu ook gekookte voedingsresten, zoals van vlees en vis (met uitzondering van mosselschelpen), worden meegegeven met deze fractie. Wat we ook doen, is de sorteerregels voor PMD aanpassen vanaf 1 maart 2021. De sorteerregels voor de blauwe pmd-zak worden dan uitgebreid naar alle plastic verpakkingen, waardoor het volume van het huisvuil verder zal dalen en de meeste gezinnen met één of twee 40 liter minicontainers zullen toekomen.

De prijsstructuur wordt anders berekend dan met huisvuilzakken, waar je één keer de rol van de huisvuilzakken betaalt. Bij diftar betaal je een gebruiksrecht, een ledigingskost en een verbruik per kilo. Dat wil echter niet noodzakelijk zeggen dat je veel meer betaalt dan vandaag de dag. Wel is het zo dat je goed zal moeten sorteren, om niet te veel te betalen. Dat is ook de filosofie achter het diftar-principe. Momenteel bevat een restafvalzak immers veel producten die ofwel nu reeds bij papier en karton, GFT of PMD thuishoren, ofwel vanaf 1 maart 2021 in de PMD+ zak zullen mogen waar vanaf dan alle verpakkingsmateriaal in plastiek in mag.

Igean berekent dat de hoeveelheid huisvuil voor Mortsel zo zou kunnen dalen van 133 kg/inwoner naar 90 kg/inwoner.

Betwistingen over de aangeboden fracties zullen, net zoals bij het containerpark, door Igean zelf worden afgehandeld.

Nog vragen? Download hier de overzichtelijke FAQ.

Mortsel maakt speelterreinen rookvrij

Lokaal bestuur Mortsel zet in op label ‘Generatie Rookvrij’. Met dit label zorgen we er samen voor dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Want rookvrij opgroeien, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor kinderen. Maar dat lukt alleen als zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen komen, rookvrij worden gemaakt. In Mortsel geven we zelf het goede voorbeeld en maakten we alvast al onze speelterreinen rookvrij.

Om dit bekend te maken bij alle bezoekers, jong en oud, kregen de borden aan de Mortselse speelterreinen  een nieuwe look met daarop vier basisspelregels:

 1. Speel geen luide muziek. Respecteer de nachtrust.
 2. Honden aan de leiband en het kakje in een zakje.
 3. Dit speelterrein is rookvrij. Bedankt om niet te roken.
 4. Afval gooi je in de vuilbak of neem je mee naar huis. 

Het principe van de rookvrije speelterreinen werden daarnaast ook in het vernieuwde politiereglement ingeschreven.

volley

Subsidies voor lokale cultuur-, jeugd- en sportwerking in Mortsel

Verhoogde steun voor onze verenigingen.

Negen maanden nadat het coronavirus zijn intrede deed, is het in Mortsel duidelijk dat de crisis zich op heel wat vlakken laat voelen, zo ook in de financiële situatie van het lokaal bestuur. De juiste omvang zal pas later echt duidelijk zijn. Ondertussen komen er extra tegemoetkomingen en subsidies van zowel de Vlaamse als de federale overheid. Wat het vrijetijdsaanbod en het verenigingsleven betreft, gaat het om  een subsidie van 302.773 euro om de lokale cultuur-, jeugd-  en sportwerking te ondersteunen.

Dankzij deze subsidie wordt het totale bedrag dat in 2020 vanuit de stad rechtstreeks naar erkende verenigingen gaat met 75% verhoogd. Iedere erkende vereniging krijgt een vast bedrag en vervolgens wordt de subsidie verdeeld op basis van vastgelegde criteria. Ook de verenigingen die voor 31 augustus plus-erkend waren, maar op dit moment niet meer, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning.

 • Deze subsidies zullen onder meer aangewend worden om verenigingen te ondersteunen die kampen organiseerden tijdens de voorbije zomermaanden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en of er al dan niet overnachtingen waren, variëren de bedragen tussen € 500 en € 1000.
 • Ook verenigingen met een eigen cafetaria mogen een extra duwtje in de rug verwachten. Als die cafetaria tijdens de lockdown noodgedwongen moest sluiten, kan de vereniging € 3.000 euro ontvangen. Dit bedrag is afhankelijk van de aantoonbare omzet in 2019.
 • En tot slot zal het resterende bedrag aangewend worden ter compensatie van geannuleerde activiteiten en acties die als doel hebben om geld in te zamelen voor de werking van de vereniging, maar die omwille van corona niet konden doorgaan. Er zullen maximaal 2 acties per erkende vereniging worden ondersteund. Dat kan gaan om een vlaaienslag, barbecue, jaarlijks feest, fuif, paaseierenverkoop, spaghetti-avond, enz. Het subsidiebedrag zal ook hier € 500 tot € 1000 per actie bedragen.

Erkende verenigingen zijn echter niet de enigen die het Mortselse vrijetijdslandschap kleur geven. Daarom wordt er ook een som gereserveerd voor professionele Mortselse kunstenorganisaties die een vzw rechtspersoonlijkheid hebben en een activiteit uitoefenen op het vlak van creatie, educatie of presentatie van kunst en cultuur.

www.mortsel.be/verenigingen

Wat is UiTPAS?

Wat?

 • De UiTPAS is een spaarkaart. Telkens je deelneemt aan een UiT-activiteit, spaar je punten.
 • De UiTPAS is ook een voordeelkaart. Je ruilt je punten in voor extra voordelen.

Dat kan in Mortsel en in andere UiTPAS-steden.

De UiTPAS is persoonlijk en onbeperkt geldig. Je betaalt 5 euro per persoon. Je kan een UiTPAS kopen voor elk gezinslid.

Meer info

De woensdagmarkt

 • Volgende editie: woensdag 23 december 2020 van 08.00 – 13.00 uur.

Een veilige markt met volgende maatregelen:

 • We werken met een éénrichtingscirculatieplan.
 • Er zijn voldoende in- en uitgangen zodat het mogelijk is om van overal de markt te betreden en te verlaten. Concreet wil dit zeggen dat we met 6 ingangen en 7 uitgangen werken zodat ook korte marktbezoeken mogelijk zijn. Aan elke ingang voorzien we handengel d.m.v. een zuil met voetpedaal.
 • Aangezien we de voorbije maanden nooit boven het maximum toegelaten aantal bezoekers kwamen, wordt er niet langer geteld aan de in- en uitgangen en is er een vrije ingang. We zullen het aantal bezoekers wel permanent monitoren. Wanneer blijkt dat er té veel bezoekers aanwezig zijn, is het mogelijk om bepaalde ingangen tijdelijk te sluiten.
 • Mondmaskers zijn verplicht zowel voor marktkramers als bezoekers.
 • De afstand van 1,5 meter moet bewaard blijven zowel voor marktkramers, hun personeel en hun klanten.
 • Marktkramers stellen handengel ter beschikking van de klanten.
 • Er worden maatregelen genomen om de afstand in de wachtrij te garanderen.
 • We vragen bezoekers/klanten om zo veel mogelijk contactloos te betalen.

Bereikbaarheid

Tram 15 stopt op het Stadsplein, net als verschillende buslijnen. Wie met de auto komt, kan terecht in de ondergrondse parking Stadsplein.

Verkeerssituatie tijdens woensdagmarkt

Het gedeelte van de Floralaan dat aan het Stadsplein grenst, is op woensdag niet toegankelijk tijdens de markt omdat er ook hier kramen staan. Hierdoor kan je de Prins Leopoldlei niet inrijden komende uit de richting van het Stadsplein.

Meer info

Nieuwjaarke Zoete verboden in hele provincie: “Deur-aan-deur gaan zingen is nu geen goed idee”

In de provincie Antwerpen zal het tijdens de komende feestdagen verboden zijn om van deur tot deur te gaan zingen voor Nieuwjaar of Driekoningen. Dat is beslist tijdens een overleg tussen gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters in haar provincie. Ook andere deur-aan-deurtradities zoals attenties achterlaten voor kinderen of elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen zal niet mogen.Donderdag 10 december 2020 om 13:23

 • Facebook
 • Twitter
 • MailFill

“Het zou toch bijzonder cynisch zijn dat we door elkaar bijvoorbeeld een goede gezondheid te wensen, bijdragen aan de verspreiding van het virus”, maakt Berx duidelijk. “Deur-aan-deurtradities zijn nu echt geen goed idee.”

LEES OOK. Cathy Berx over feestdagen: “Ik ga niet zeggen dat politie drones moet inzetten”

Antwerps gouverneur Cathy Berx.  — ©  Photo News

Voor het overige blijven de coronaregels in de provincie Antwerpen voorlopig behouden. “Ik heb er wel nog eens op gehamerd dat de politie die regels ook effectief handhaaft, inclusief het vuurwerkverbod”, zegt Berx.

“Elke politiezone organiseert zich natuurlijk zoals ze dat zelf inschat, daar kom ik niet tussenbeide. Verder is het vooral de verantwoordelijkheid van eenieder om zich aan de regels te houden, zodat we zo snel mogelijk van deze ellende verlost zijn. Ieder van ons moet in de spiegel kijken en zich afvragen of hij de regels goed naleeft. Dat gaat over sociaal contact beperken, maar bijvoorbeeld ook over thuiswerk.”

Berx wil ook nog verder in overleg met het Nationaal Crisiscentrum over het toezicht op mensen die terugkeren uit een rode zone en in quarantaine moeten. 

BelgaLIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirusKAART. Bekijk hoe zwaar corona toeslaat in jouw gemeente

KERSTBOOM

Blijf heerlijk lokaal én veilig kopen tijdens de eindejaarsperiode, op maat van je favoriete winkel(s)

Specifieke maatregelen omwille van COVID-19

Traditioneel zijn onze winkels steeds geopend op de zondag voor Kerst en de eerste zondag van de solden. Dat zal ook dit jaar zo zijn.

Maar we willen dat dit onder de huidige omstandigheden op een veilige manier verloopt, waarbij we zowel de klanten als de winkeliers tevreden kunnen stellen. Daarom nemen we de druk weg op de klassieke topdagen en geven we iedereen de kans om op een veilige manier ons commercieel centrum te bezoeken.

Om een maximale spreiding te garanderen krijgen onze winkeliers daarom tijdens heel de maand december de mogelijkheid om hun zaak 7/7 te openen. Begin januari verwelkomen we tevens de koopjesperiode. Dat geeft volgend lijstje van zondagen: 6, 13, 20 en 27 december 2020 en 3 en 10 januari 2021. Deze data vind je tevens terug via www.mortsel.be/zondagopeningen.

Check bij je favoriete winkels wanneer die geopend zijn, want zij maken zelf de vrije keuze. Doe dat telefonisch, via hun website of de sociale media. Onze winkeliers hebben ook de mogelijkheid om een uniforme raamaffiche uit te hangen waarop ze kunnen aanvinken op welke zondagen ze geopend zullen zijn.

Doe je eindejaarsinkopen in Mortsel – Koop lokaal – Koop veilig – Koop gespreid – Check je favorieten

Er is geen randanimatie voorzien. Funshoppen is momenteel immers verboden. Winkelen doe je alleen en maximum 30 minuten per winkel. Respecteer de afstandsregels, ook in eventuele wachtrijen, en draag steeds een mondmasker wanneer dat moet.

Mortsel opent opnieuw studieruimte voor studenten vanaf 17 december

Mortsel – Net als tijdens de examenperiode eind vorig schooljaar, kunnen studenten ook nu terecht in een stille studieruimte in hartje Mortsel. Zaal ’t Parkske zet vanaf donderdag 17 december de deuren coronaproof open voor 22 jongeren om er zich in alle rust voor te bereiden op de examens.

Stille studieruimte

Normaal bruist het van de sfeer in Zaal ’t Parkske in Mortsel, een locatie die vaak gebruikt wordt voor allerhande feestjes, quizzen en fuiven. De laatste maanden doet de zaal dienst als vergaderlocatie voor de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies. Nu de blokperiode voor de deur staat, biedt de ruimte opportuniteiten om op een andere manier te worden ingezet. Vanaf donderdag 17 december wordt ze  omgevormd tot een stille studieruimte. Mortselse studenten zijn er welkom om zich in alle rust te concentreren op hun studies. Iets wat thuis misschien niet altijd even goed lukt in deze bijzondere tijden waarin we allemaal dicht op elkaar leven. “Thuis studeren in grote drukte en met weinig ruimte is niet vanzelfsprekend. Met dit initiatief hopen we jongeren die nood hebben aan studierust en -ruimte – en die zijn er absoluut in Mortsel – dan ook een hart onder de riem te steken tijdens deze examenperiode. Alle beetjes helpen om deze moeilijke periode te overbruggen!”, aldus Gitta Vanpeborgh (schepen bevoegd voor gelijke kansen).

Praktisch

Iedere student krijgt er een eigen stoel en tafel ter beschikking. Alle andere spullen die ze nodig hebben om te studeren, brengen ze zelf mee. Er is ook een gratis wifiverbinding en uiteraard een stopcontact per tafel. Studenten kunnen er iedere werkdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Een plekje reserveren kan op www.mortsel.be/stilte. In totaal biedt de stille studieruimte plaats aan 22 studenten per dag.

Wanneer

Data in december:

 • donderdag 17/12 en vrijdag 18/12
 • maandag 21/12, dinsdag 22/12 en woensdag 23/12
 • maandag 28/12, dinsdag 29/12 en woensdag 30/12

Data in januari :

 • telkens van maandag tot vrijdag
 • voorlopig tot 15 januari, eventueel verlengbaar afhankelijk van de coronamaatregelen
Persbericht: Lokaal Bestuur Mortsel

FacebookTwitterEmailDeelCategories: MortselNieuwsRegionieuwsTekstenZuidrandBy Dirk Vervoortdecember 14, 2020Leave a comment